به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (Dec/2018 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا 52.91 50.13 50.28 -
مدیترانه 53.06 50.26 50.41 47.21
فوب سیدی کریر 55.36 52.56 52.71 -
آفریقای جنوبی 53.56 50.81 50.96 -
آسیا 58.75 56.90 57.05 51.95