بشکه / دلار
نفت خام شمال غرب اروپا مدیترانه آفریقای جنوبی آسیا
مقیاس قیمت (فوب خارگ) (فوب خارگ) (فوب خارگ) مقیاس قیمت (فوب خارگ)
سبک ایران Ice Bwave -2.45 -2.85 -2.45 میانگین
(عمان ، دبی)
1.65
سنگین ایران -5.05 -6.15 -5.05 0.15
فروزان -4.90 -6.00 -4.90 0.30
سروش - -9.80 - -6.85
بدون در نظر گرفتن تعدیل هزینه حمل *