تاریخچه گروه بازاریابی و عملیات گاز خوراك


در راستای اجرای مفاد مندرج در مصوبه هیأت مدیره شركت ملی نفت ایران به شماره 30874-1827 مورخ 07/05/1392، در راستای ساماندهی و تسریع در انعقاد قرادادهای بلند مدت فروش گاز خوراك به مجتمع‏های پتروشیمی و دیگر صنایع داخلی، مسئولیت بازاریابی و فروش گاز خوراك ، به مدیریت امور بین ‏الملل شركت ملی نفت ایران تفویض گردید. پس از تشكیل رسمی چارت سازمانی این واحد در سال 1394 ، امور بازاریابی و عملیات گاز خوراك در كنار سایر معاونت های اموربین ‏الملل رسماً فعالیت ‏های خود را به عنوان یك بخش مستقل آغاز نمود و حاصل فعالیت‏ های آن تا به امروز ، عقد چندین قرارداد بلند مدت گاز خوراك با شركت‏های پتروشیمی و امضاء چندین توافق ‏نامه فروش با خریداران بالقوه بوده است.

اهداف و خط‏ مشی:

انعقاد قراردادهای فروش گاز خوراك با شركت‏های پتروشیمی و سایر صنایع داخلی


قیمت گاز طبیعی سبك و شیرین و گاز اتان خوراك شركت‏های پتروشیمی

نوع فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
سال 1395
گاز طبیعی سبك و شیرین * 2285 2435 2674 2761 2651 2612 3071 3237 3424 3520 3597 3154
گاز اتان ** - - - - - - 7222545 7320194 7502094 7685038 7908429 8251632
سال 1396
گاز طبیعی سبك و شیرین * 2952 3039 2894 2867 3014 3218 3437 3931 4288 4285 4210 4727
گاز اتان ** 8473772 8602292 8590989 8553396 8372675 8277760 8418017 8732430 9069062 9588917 10222065 10742565
سال 1397
گاز طبیعی سبك و شیرین * 3998 4084 4192 4253 4294 4851 9700 - - - - -
گاز اتان ** 11151981 11325031 11537222 11748666 11838484 11866474 23732900 - - - - -

* قیمت گاز طبیعی سبك و شیرین بر حسب ریال در هر استاندارد متر مكعب

** قیمت اتان بر حسب ریال در هر تن

نکته : قیمت‏های فوق صرفاً قیمت‏های اعلامی برای شركت‏های پتروشیمی داخلی می‏باشند.