بشکه / دلار
نفت خام شمال غرب اروپا مدیترانه آفریقای جنوبی آسیا
مقیاس قیمت (فوب خارگ) (فوب خارگ) (فوب خارگ) مقیاس قیمت (فوب خارگ)
سبک ایران Ice Bwave -1.85 -1.65 -1.85 میانگین
(عمان ، دبی)
1.00
سنگین ایران -2.90 -2.50 -2.90 0.70
فروزان -2.90 -2.50 -2.90 0.65
سروش - -6.45 - -2.80
بدون در نظر گرفتن تعدیل هزینه حمل *