بشکه / دلار
نفت خام شمال غرب اروپا مدیترانه آفریقای جنوبی آسیا
مقیاس قیمت (فوب خارگ) (فوب خارگ) (فوب خارگ) مقیاس قیمت (فوب خارگ)
سبک ایران Ice Bwave -3.80 -4.20 -3.80 میانگین
(عمان ، دبی)
-4.90
سنگین ایران -4.90 -4.90 -4.90 -4.70
فروزان -4.75 -4.75 -4.75 -4.55
سروش - -8.50 - -7.90
بدون در نظر گرفتن تعدیل هزینه حمل *