بشکه / دلار
نفت خام شمال غرب اروپا مدیترانه آفریقای جنوبی آسیا
مقیاس قیمت (فوب خارگ) (فوب خارگ) (فوب خارگ) مقیاس قیمت (فوب خارگ)
سبک ایران Ice Bwave -6.45 -6.40 -6.45 میانگین
(عمان ، دبی)
3.35
سنگین ایران -10.55 -10.50 -10.55 0.90
فروزان -10.40 -10.35 -10.40 1.05
سروش - -15.15 - -7.15
بدون در نظر گرفتن تعدیل هزینه حمل *