بشکه / دلار
نفت خام شمال غرب اروپا مدیترانه آفریقای جنوبی آسیا
مقیاس قیمت (فوب خارگ) (فوب خارگ) (فوب خارگ) مقیاس قیمت (فوب خارگ)
سبک ایران Ice Bwave -2.70 -3.45 -2.70 میانگین
(عمان ، دبی)
2.90
سنگین ایران -7.10 -7.10 0.45
فروزان -6.95 -6.95 0.60
سروش - - -7.50
بدون در نظر گرفتن تعدیل هزینه حمل *