بشکه / دلار
نفت خام شمال غرب اروپا مدیترانه آفریقای جنوبی آسیا
مقیاس قیمت (فوب خارگ) (فوب خارگ) (فوب خارگ) مقیاس قیمت (فوب خارگ)
سبک ایران Ice Bwave -3.85 -3.95 -3.85 میانگین
(عمان ، دبی)
0.40
سنگین ایران -6.45 - -6.45 -0.75
فروزان -6.30 - -6.30 -0.60
سروش - - - -7.55
بدون در نظر گرفتن تعدیل هزینه حمل *