بشکه / دلار
نفت خام شمال غرب اروپا مدیترانه آفریقای جنوبی آسیا
مقیاس قیمت (فوب خارگ) (فوب خارگ) (فوب خارگ) مقیاس قیمت (فوب خارگ)
سبک ایران Ice Bwave -3.80 -3.50 -3.80 میانگین
(عمان ، دبی)
1.80
سنگین ایران -7.90 -7.50 -7.90 0.05
فروزان -7.75 -7.35 -7.75 0.20
سروش - -12.05 - -6.90
بدون در نظر گرفتن تعدیل هزینه حمل *