بشکه / دلار
نفت خام شمال غرب اروپا مدیترانه آفریقای جنوبی آسیا
مقیاس قیمت (فوب خارگ) (فوب خارگ) (فوب خارگ) مقیاس قیمت (فوب خارگ)
سبک ایران Ice Bwave -5.25 -4.95 -5.25 میانگین
(عمان ، دبی)
2.40
سنگین ایران -9.15 -9.15 0.65
فروزان -9.00 -9.00 0.80
سروش - - -6.90
بدون در نظر گرفتن تعدیل هزینه حمل *