بشکه / دلار
نفت خام شمال غرب اروپا مدیترانه آفریقای جنوبی آسیا
مقیاس قیمت (فوب خارگ) (فوب خارگ) (فوب خارگ) مقیاس قیمت (فوب خارگ)
سبک ایران Ice Bwave -4.65 -4.60 -4.65 میانگین
(عمان ، دبی)
2.55
سنگین ایران -7.65 -7.60 -7.65 0.45
فروزان -7.50 -7.45 -7.50 0.60
سروش - -11.40 - -7.15
بدون در نظر گرفتن تعدیل هزینه حمل *