بشکه / دلار
نفت خام شمال غرب اروپا مدیترانه آفریقای جنوبی آسیا
مقیاس قیمت (فوب خارگ) (فوب خارگ) (فوب خارگ) مقیاس قیمت (فوب خارگ)
سبک ایران Ice Bwave -3.50 -3.40 -3.50 میانگین
(عمان ، دبی)
2.20
سنگین ایران -6.50 -6.40 -6.50 0.60
فروزان -6.35 -6.25 -6.35 0.75
سروش - -10.15 - -6.30
بدون در نظر گرفتن تعدیل هزینه حمل *