بشکه / دلار
نفت خام شمال غرب اروپا مدیترانه آفریقای جنوبی آسیا
مقیاس قیمت (فوب خارگ) (فوب خارگ) (فوب خارگ) مقیاس قیمت (فوب خارگ)
سبک ایران Ice Bwave 0.60 0.40 0.60 میانگین
(عمان ، دبی)
1.30
سنگین ایران -0.80 -0.85 -0.80 1.05
فروزان -0.80 -0.85 -0.80 1.00
سروش - -5.30 - -2.75
بدون در نظر گرفتن تعدیل هزینه حمل *