بشکه / دلار
نفت خام شمال غرب اروپا مدیترانه آفریقای جنوبی آسیا
مقیاس قیمت (فوب خارگ) (فوب خارگ) (فوب خارگ) مقیاس قیمت (فوب خارگ)
سبک ایران Ice Bwave -2.50 -2.90 -2.50 میانگین
(عمان ، دبی)
1.25
سنگین ایران -5.70 -6.30 -5.70 -0.05
فروزان -5.55 -6.15 -5.55 0.10
سروش - -10.25 - -6.45
بدون در نظر گرفتن تعدیل هزینه حمل *